Foreldrebetaling

Vi følgjer nasjonal satsar, der ny makspris frå 01.01.23 er sett til kr 3 000,- for 100 % plass.

Det vert gjeven 30 % søskenmoderasjon for søsken nr 2. Frå haust 23 er det gratis bhg.plass for søsken nr 3 el fleire.

I tillegg betalar foreldra kr 380,- i matpengar pr mnd for 100 % plass. Det dekkjer smørjelunsj kvar dag, 1 varmmåltid pr veke, frukt + knekkebrød/brød med smør eller smørjeost kvar ettermiddag og drikke til alle måltid.

 

 

Har du rett på redusert foreldrebetaling?

Du har rett på redusert pris om:

- maksprisen for ein barnehageplass er høgare enn 6 % av den samla inntekta til hushaldinga

 

Har du rett på gratis kjernetid?

Gratis kjernetid betyr 20 timar gratis opphald kvar veke i barnehagen. Har barnet ditt heildagsplass må du sjølv betale for opphald utover dei 20 timane.

Frå 01.08.23: Hushald med inntekt lågare enn kr 615 590 per år som har 2-, 3-, 4- og 5-åringar, og barn med utsett skulestart, kan søkje om gratis kjernetid. 

 

Her kan du søkje om moderasjon i foreldrebetalinga