Foreldreråd

I Lov om barnehagar står det i §4:

For å sikre samarbeidet med barna sin heim, skal kvar barnehage ha eit foreldreråd.

Foreldrerådet består av foreldra til alle barna. Foreldrerådet skal fremje foreldra si fellesinteresse og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skapar eit godt barnehagemiljø. Er det i føreskrift etter §20 sett maksimalgrense for foreldrebetaling, kan berre foreldrerådet samtykkje i foreldrebetaling utover dette. 

Barnehagen skal førgje for at saker av viktigheit vert førelagt foreldrerådet. 

 

I Seim barnehage er det valt ein representant frå kvar avdeling, som skal fungere som ein kontaktperson for foreldra på avdelinga. Der kan ein melde inn saker som ein vil skal bli tatt opp i foreldregruppa eller i barnehagen sitt samarbeidsutval (SU).

Kontaktpersonar i foreldrerådet: 

  • Hugin : 
  • Munin:
  • Vettene : 
  • Alvane : 

Desse kontaktpersonane kan dei andre foreldra sende meldingar til via ebarnehage.

 

I Seim barnehage sine vedtekter er foreldrerådet omtala i pkt 3.4

Vedtekter revidert mars 22