Foreldreråd

I Lov om barnehagar står det i §4:

I Seim barnehage er det valt ein representant frå kvar avdeling, som skal fungere som ein kontaktperson for foreldra på avdelinga. Der kan ein melde inn saker som ein vil skal bli tatt opp i foreldregruppa eller i barnehagen sitt samarbeidsutval (SU).

Kontaktpersonar i foreldrerådet: (valt på foreldremøte sept 19)

  • Strilatun : Stian Haukås
  • Munin : Ingrid Bauge
  • Hugin : Kari Simmenes
  • Vettene : Maria Kleivdal
  • Alvane : Nina Sætre Larsen

Desse kontaktpersonane kan dei andre foreldra sende meldingar til via ebarnehage.

 

For å sikre samarbeidet med barna sin heim, skal kvar barnehage ha eit foreldreråd.

Foreldrerådet består av foreldra/dei føresette til alle barna og skal fremje deira si fellesinteresse og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skapar eit godt barnehagemiljø. Er det i føreskrift etter §15 sett maksimalgrense for foreldrebetaling, kan berre foreldrerådet samtykkje i foreldrebetaling utover dette.

Barnehagen skal sørgje for at saker av viktighet vert førelagt foreldrerådet.

I Seim barnehage sine vedtekter er foreldrerådet omtala i pkt 3.4

Vedtektene Seim bhg SA

 Vedtektene Seim bhg SA