Styret

Styret i Seim barnehage Sa:

Barnehagen er eigd og vert driven av Seim barnehage SA, dvs av Seim barnehage sitt foreldreandelslag.

Eigarstyret er økonomisk ansvarleg for andelslaget og skal vere eit kontrollorgan for andelslaget/bhg. Vidare fungere eigarstyret som barnehagen sitt øvste organ mellom årsmøta. Eigarstyret vert veld for ein periode for to år av gongen. Halvparten av styret er på val kvart år.

På årsmøtet i Seim barnehage SA mars 19, vart nytt styre valdt:

Leiar: Elisabeth Idsø Gjerde

Nestleiar: Hasse Børge Annaniassen

Styremedlemmar:

Eva Karin Kjellnes (styrerepr/personalansvar)

Synne Ones (styrerepr/SU repr)

Monika Bøkevoll Aarland (tilsettrepr/sekretær)

Jan Ole Seim (Styrerepr/byggansvarleg)

Merete Elin Knutsen (vararepr)

Raymond Midtgård (vararepr/SU repr)

Linda Ulvund (vara tilsettrepr)

Frå adm:

Linda Skår og Janka Vie Seljeseth